Walory Turystyczne

Ziemia strzelecka to wymarzone miejsce do uprawiania turystyki. Urozmaicona rzeźba terenu, liczne akweny  i ogromne przestrzenie leśne ściągają każdego roku miłośników ciszy, pieszych wędrówek i sportów wodnych.

Odwiedzającym nasz region turystom, mamy do zaoferowania oznakowane szlaki piesze, rowerowe i kajakowe, prowadzące wśród lasów po najatrakcyjniejszych terenach gminy, w tym rezerwatach przyrody. Świat roślinny jest bardzo urozmaicony i obejmuje listę blisko 650 gatunków oraz około 140 gatunków porostów. Utworzono rezerwaty przyrody: „Wilanów”, „Przyłężek”, „Buki Zdroiskie”, ” Mszar Przygiełkowy – Długie im. Huberta Jurczyszyna” i ” Mszar Rosiczkowy koło Rokitna”. Lesistość gminy wynosi prawie 50% jej powierzchni, jest to bardzo dobry wskaźnik. Dominujący gatunek to: sosna, buk i grab. Swoisty mikroklimat tych zbiorowisk leśnych stwarza bardzo dobre warunki do wypoczynku. Szczególną rangę, jako zasoby przyrodnicze, stanowią obszary objęte ochroną z uwagi na wyjątkową wartość dla nauki lub dydaktyki, a także turystyki poznawczej.

Realizacja opracowanej w ostatnim czasie Strategii Rozwoju Turystyki zapewni turystom, przebywającym w naszej gminie, wiele interesujących propozycji i okazji do aktywnego spędzenia czasu. Służyć temu ma także utworzony w Strzelcach Krajeńskich Punkt Informacji Turystycznej oraz działające na terenie miasta stowarzyszenia, które promują aktywne spędzanie czasu. Turystyka masowa rozwija się szczególnie w miejscowości  Długie, gdzie nad urokliwym jeziorem Lipie, o krystalicznie czystej wodzie, funkcjonuje Ośrodek Turystyczno – Wypoczynkowy, posiadający dobrze rozwiniętą bazę noclegową, gastronomiczną, wypożyczalnie sprzętu turystycznego i wodnego. Liczne jeziora i rozbudowana sieć rzeczna czynią teren gminy szczególnie predysponowanym do rozwoju tego typu turystyki. Akweny oraz naturalny system ich połączeń jest podstawą realizacji projektu „Lubuskie Mazury”. Wytyczony szlak kajakowy i żeglarski rozpoczyna się w miejscowości Długie nad jeziorem Lipie i przesmykiem przebiega do jeziora Słowa. Następnie kanałem prowadzi do, leżącego  już na terenie gminy Dobiegniew, jeziora Osiek, dalej biegnie rzeką Mierzęcka  Struga do Jeziora Wielgiego Dobiegniewskiego. System kanałów i przesmyków umożliwia dotarcie do rzek: Drawy, Noteci, Warty, Odry i do Morza Bałtyckiego.

Na terenie gminy znajdują się także gospodarstwa agroturystyczne ( szczególnie w miejscowości Danków), gdzie wśród ciszy i w otoczeniu pięknej przyrody można odpocząć i ciekawie spędzić urlop.

Zasoby przyrodnicze

Istotny wpływ na zasoby przyrodnicze gminy Strzelce Krajeńskie ma klimat, który jest umiarkowany, przejściowy z widocznym wpływem cieplejszych i wilgotniejszych mas powietrza płynących znad Atlantyku. Klimat i wysoka lesistość gminy powodują zmniejszenie amplitudy temperatur i wydłużenie sezonu wegetacyjnego do średnio 220 dni w roku.  Jedną z form ochrony środowiska jest zachowanie korytarzy ekologicznych, które łączą obszary cenne przyrodniczo i umożliwiają migracje roślin i zwierząt. W zachodniej Polsce najważniejsze są pradoliny : Toruńsko-Eberswaldzka i Warszawsko- Berlińska. Gmina Strzelce Krajeńskie należy do regionu turystycznego związanego głównie z mezoregionem  Pojezierza Dobiegniewskiego. Natomiast zachodnie obszary gminy są położone w części wschodniej mezoregionu Równiny Gorzowskiej.   Są to tereny o rzeźbie polodowcowej, faliste, obfitujące w dużą ilość jezior rynnowych i wytopiskowych, które stanowią znaczny walor turystyczny.

Walory turystyczne

Walory turystyki kajakowej i żeglarskiej

     Liczne jeziora i rozbudowana sieć rzeczna czynią teren gminy szczególnie predysponowany do rozwoju tego typu turystyki. Akweny oraz naturalny system ich połączeń jest podstawą realizacji projektu ,,Lubuskie Mazury”. Wytyczony szlak wodny w ramach ,,Lubuskich Mazur” rozpoczyna się w miejscowości Długie, nad jeziorem Lipie (182 ha). Następnie szlak przebiega przesmykiem do jeziora Słowa (62 ha) i  kanałem do, leżącego już na terenie gminy Dobiegniew, jeziora  Osiek, o powierzchni 635 ha. Szlak dalej biegnie rzeką Mierzęcka Struga do Jeziora Wielgiego-Dobiegniewskiego, o powierzchni 137 ha i dalej system kanałów i przesmyków umożliwia dotarcie do rzeki Drawy i Noteci.

Walory turystyki wędkarskiej

Akweny jeziorne, znajdujące się na terenie gminy, należą do bardzo bogatych w ryby. Występują  w nich zarówno gatunki roślinno i  planktonożerne (np. sieja, sielawa, kiełb, płoć, leszcz, karaś, lin, sum  oraz drapieżniki (np. okoń, szczupak, sandacz, węgorz).

Walory turystyki łowieckiej

Lasy oraz błota nadwarciańskie stanowią naturalne siedlisko zwierzyny łownej oraz ptactwa, m.in.: lis, sarna, dzik, jeleń szlachetny, bażant, kuropatwa, gęś zbożowa, krzyżówka, gołąb grzywacz, łyska.

Walory turystyki rowerowej

Urozmaicony przyrodniczo i kulturowo teren gminy stwarza doskonałe warunki do rozwoju turystyki rowerowej.

W Strzelcach Krajeńskich bierze swój początek szlak rowerowy ,,Dankowski Szlak” o długości 14,5 kilometrów. Na trasie zaprojektowano trzy miejsca odpoczynku. Pierwsze z nich zaprojektowano na ósmym kilometrze trasy, na tak zwanej ,,Rybakówce”. Można w tym miejscu obserwować dorodne drzewostany z bogatym runem leśnym, a także zobaczyć liczne ptaki, w tym orła bielika i rybołowa. Drugie miejsce odpoczynku nazwane ,,Dolny Młyn”, usytuowano na jedenastym kilometrze trasy. W tym miejscu na rzece Polka (określanej również jako Pełcz), istniał w przeszłości młyn wodny. Trzeci przystanek usytuowany jest w miejscowości Danków, położonej nad jeziorami Kinołęka (Małe Dankowskie) oraz Wielgie-Dankowskie. Nad jeziorem Wielgim-Dankowskim znajduje się pole biwakowe. Na szczególną uwagę zasługuje dobrze urządzona ścieżka edukacyjno-kondycyjna, z kilkoma elementami do ćwiczeń sprawnościowych (w ramach”ścieżki zdrowia”). ,,Dankowski Szlak” jest bardzo atrakcyjny, nawet odcinek przebiegający przez tereny rolnicze, stwarza możliwość poznania krajobrazu polnego z remizami, które są cennym elementem schronienia dla ptaków i ssaków. Bagienka, powstałe po zaniku oczek polodowcowych, stanowią siedlisko ptaków, gadów i owadów. Część obszaru Puszczy Gorzowskiej objęty jest ochroną prawną jako Barlinecko – Gorzowski Park Krajobrazowy.

Ponadto w Strzelcach Krajeńskich rozpoczyna się też, tworząc zamkniętą pętlę o długości 28 km, ścieżka rowerowo-piesza do miejscowości Długie. Ścieżka uznana jest za bezpieczną drogę  do ośrodków wypoczynkowych w Długiem. Poszczególne jej odcinki noszą nazwy: ,,Poznańska Droga” o długości 6,9 km, ,,Sumowski Szlak” o długości 4,3 km, ,,Słowi Szlak” o długości 3,8 km i ,,Owczy Szlak” o długości 3,4 km.

Z kolei ścieżka rowerowo-piesza ,,Szlakiem Rezerwatów” przebiega przez teren gminy Strzelce Krajeńskie i częściowo przez teren gminy Kłodawa. Szlak, rozpoczynając się w Strzelcach Krajeńskich, tworzy pętlę o długości 38 kilometrów i obejmuje południowo-wschodnią część Puszczy Gorzowskiej z następującymi rezerwatami przyrody:  ,,Wilanów”, ,,Przyłężek” i ,,Buki Zdroiskie”. Ścieżka rowerowo – piesza prowadzi przez teren charakteryzujący się bogatą różnorodnością biologiczną.

Rozwinięciem i uzupełnieniem szlaków rowerowych wytyczonych w ramach Euroregionu Pro Europa Viadrina są następujące szlak rowerowe:

  • Barlinek – Danków – Buszów – Strzelce Krajeńskie – Gardzko – Stare Kurowo – Drezdenko . Długość trasy wynosi 49 kilometrów.
  • Tuczno – Lubicz – Lipie Góry – Strzelce Krajeńskie – Zwierzyn. Długość trasy wynosi 19 kilometrów.

Walory turystyki pieszej

Zróżnicowana, polodowcowa rzeźba terenu, lasy, liczne jeziora, stwarzają bardzo dobre warunki do rozwoju turystyki pieszej. Szlak piesze, podobnie jak trasy rowerowe, mogą być wykorzystywane w edukacji ekologicznej na temat ochrony przyrody (rezerwaty), znaczenia małych nizinnych rzek w biocenozie lasu oraz czystości wód i ich zagrożeń

Walory turystyki pielgrzymkowej

Na terenie Gminy znajduje się wiele cennych obiektów sakralnych, w tym gotycki kościół farny z drugiej połowy XIII wieku w Strzelcach Krajeńskich oraz gotycki, kamienno – ceglany kościół w Lubiczu, o cechach obronnych.