Maria Rachlewicz

maria rachlewiczCzłonkini gorzowskiej Nauczycielskiej Grupy Plastycznej „Wena” (od 2001 r.). Po­chodzi z Myśliborza. Tam ukończyła szkołę podstawową i Liceum Pedagogiczne. Po ukończeniu szkoły średniej przez 14 lat pracowała w myśliborskiej Szkole Podsta­wowej nr 4, prowadząc zajęcia z przed­miotów artystycznych: muzyki, plastyki i rytmiki. Poza pracą zawodową realizowała się w działaniach kulturalnych miasta Myśli­borza – prowadziła chór i zespół taneczny w tamtejszym Młodzieżowym Domu Kul­tury. Do Strzelec Krajeńskich przyjechała (wraz z mężem i dziećmi) w 1975 roku. Tuż po przyjeździe rozpoczęła pracę w Szko­le Podstawowej nr 1. Jako nauczycielka nauczania początkowego uczyła muzyki i plastyki, W trakcie pracy w tej szkole uzu­pełniała wykształcenie, uzyskując kwalifi­kacje – wyższe zawodowe. W popularnej „Jedynce” prowadziła (razem z muzykiem Bogdanem Kicną) Dziecięcy Zespół Tańca i Ruchu „Kolorowi”. Przez 16 lat pracowała również w strzeleckiej szkole muzycznej, jako nauczycielka rytmiki i umuzykalnienia. Twórczością malarską zajmuje się od 14 lat. Pierwsze prace Marii Rachlewicz powstały podczas pleneru malarskiego w Kutnej Ho­rze (Czechy). Tam w arkana sztuki malar­skiej wprowadził Marię jej kolega Tadeusz, a recenzentem pierwszych prac był komi­sarz pleneru i zarazem szef grupy plastycz­nej „Wena”, Augustyn Jagiełło. Na dorobek artystyczny malarki składają się dziś łącznie setki pasteli i  płócien olejnych. Artystka zauroczona jest szczególnie pięknem natury i krajobrazu Kanady (prze­bywała tam czterokrotnie z wizytą u córki). To właśnie urok tego rozległego i bogatego w przyrodę kraju dał jej asumpt do nama­lowania kilku cyklów obrazów (kilkadziesiąt prac), zatytułowanych : „Czar i urok Kana­dy”, „Piękno gór” i „Tajemnice morza”. Udział w plenerach: Kutna Hora (Cze­chy) – plener 2001, Szklarska Poręba – ple­ner 2002, Szklarska Poręba – plener 2003, Gościm – plener 2003, Głusko – Drawieński Park Narodowy – plener 2004, Szklarska Poręba – plener 2005,Gorzów Wlkp. – 750 – lecie miasta – plener 2006. Udział w wystawach: Strzelce Kra­jeńskie – Spichlerz SKTK – 2002, Strzelce Krajeńskie – biblioteka MGOKS i R – 2002 (wystawa indywidualna), Gorzów Wlkp. – Klub Nauczyciela – 2003, Strzelce Kra­jeńskie – Spichlerz SKTK – 2004, Strzelce Krajeńskie – „Galeria Zielona” – 2004 (wy­stawa indywidualna), Strzelce Krajeńskie – biblioteka MGOKS i R – 2004 (wystawa indywidualna), Głusko – wystawa poplenero­wa — 2004, Strzelce Krajeńskie – Spichlerz SKTK – 2005, Gorzów Wlkp. – wystawa poplenerowa – 2006, Gorzów Wlkp. – Pań-siwawa Szkoła Muzyczna I Stopnia – 2006 (wystawa indywidualna). Obrazy M. Rachlewicz znajdują się w prywatnych zbiorach mieszkańców Go­rzowa Wlkp. i Strzelec Krajeńskich oraz w prywatnych zbiorach zagranicznych: Dania, Kanada, Niemcy, Szwecja.